Mobile menu

بسته های آموزشی مربو طبه خاکشناسی و تغذیه گیاهی

1

مجموعه اطلاعات خاک  و خاکشناسی PDF

 5000 تومان

2

رده بندی و تقسیم بندی خاکها، راهنمای نمونه برداری و واژه نامه تخصصی نرم افزارهای فیزیک خاک، مجموعه نرم افزاری کاملا کاربردی در زمینه SOIL PHYSIC

 5000 تومان

3

مرجع کامل تشخیص علائم کمبود عناصر

  5000 تومان

4

مرجع کامل علائم کمبود و مسمومیت عناصر در گیاهان زراعی APS

  5000 تومان

5

علائم کمبود عناصر غذایی ماکرو در گیاهان زراعی

  5000 تومان

6

علائم کمبود عناصر غذایی ماکرو در گیاهان باغی

  5000 تومان

7

راهنمای استفاده عناصر کم مصرف در کشاورزی

  5000 تومان