Mobile menu

ردیف

بسته های آموزشی مربوط به گیاه پزشکی و زراعت

قیمت به تومان

28

بیماریهای مهم خانواده کدوئیانAPSنرم افزار جامع و مصور از سری حفظ نباتات آمریکا(خیارو...)

5000

29

سن گندم (فیلم آموزشی)

5000

30

آفات لوبیا (فیلم آموزشی)

5000

31

بیماریهای قارچی و در گلخانه های خیار( فیلم آموزشی)

5000

32

آفات خرما

5000

33

بیماریهای درختان میوه نیمه گرمسیری و گرمسیری APSبیماریهای مهم درختان میوه گرمسیری،مرکبات و نیشکر و شش میوه دیگرA7فیلم های آموزشی ترویجی به زراعی برنج(1،2،3،4،5،6)+ضایعات برنجCD3

5000

34

علف های هرز مزارع ایران مرجع رنگی شناسائی علف های هرز مهم

5000

35

آموزش فشرده کاشت،داشت و برداشت آفتابگردان

5000

36

آموزش فشرده کاشت،داشت و برداشت گلرنگ

5000

37

آموزش فشرده کاشت،داشت و برداشت لوبیا و سویا

5000

38

آموزش فشرده کاشت،داشت و برداشت

5000

39

کاشت،داشت و برداشت زراعت ذرت

5000

40

کاشت،داشت و برداشت زراعت کلزا

5000

41

زراعت لوبیا+زراعت کنف

5000

42

کاشت،داشت و برداشت سیب زمینی

5000

43

تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی ایران،تعیین نیاز آبی گیاهان باغی و زراعی در کل کشور (کاربردی و تخصصی)بر اساس آمار دقیق هواشناسی و اقلیمی 30 ساله کل مناطق کشور

5000

44

آموزش آبیاری هیدرو فیکس (هیرو فلوم)

5000

45

آموزش فشرده و جامع زراعت زعفران

5000