Mobile menu

کود هیومیک اسید گرانوله   TIVAKOOD

کود هیومیک اسید یکی از جدیدترین کود های وارد شده به عرصه کشاورزی است که از مواد آلی تشکیل شده  و از فواید آن می توان به ترکیب ارگانیکی بودن آن که حاوی عنصر پتاسیم، فسفرو ازت و آهن و گوگرد می باشد اشاره نمود که موجب  افزایش جذب مواد غذایی پرمصرف و ریزمغذی بخصوص آهن، افزایش مواد آلی خاک و بهبود شرایط فیزیکی آن، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک، کاهش شوری خاک، ذخیره و نگهداری آب در خاک، ایجاد ترکیبات کمپلکس دار با سایر عناصر و جذب عناصر تثبیت شده در خاک می گردد.

خواص کود هیومیک اسید گرانول tiva:

۱- ساختار خاک را بهبود می بخشد.

۲- به ریشه زایی کمک می کند.

۳- باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود.

۴- به رشد سریع باکتری های مفید در خاک کمک میکند.

۵- به انحلال و آزادسازی عناصر میکرو و ماکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

۶- مقاومت به شوری ، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.

۷- از سمیت کودها و عناصر موجود در خاک می کاهد.

۸- دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند.

۹- مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

۱۰- سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.

۱۱- با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و محیط زیست ندارد .

۱۲- هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک می باشد.

humic-acid-prill-250x250